top of page

History of stage in Japan

Year

 • Month Title of the work Main creator 

 

2024​​

2023

2022

2021

 • 12 doldrums Mizuki Taka

 • 10 kukoku-no-kyouon Keisuke Sugawara

 • 8 doldrums Mizuki Taka

 • 5 doldrums Mizuki Taka

 • 4 doldrums Mizuki Taka

 • 4 nostalgia Koichiro Tamura

 • 2 goes Koichiro Tamura

 • 2 dodo Mizuki Taka

2020

 • 12 Uncovered Mizuki Taka (Yu Shimomura)

 • 12 nostalgia Koichiro Tamura

 • 10 MORE Shimpei Horinouchi

 • 9 Uncovered Mizuki Taka

 • 8 dodo Mizuki Taka

 • 6 dodo Mizuki Taka

 • 3 dodo Mizuki Taka

 • 1 dodo Mizuki Taka

2019

 • 10 dodo Mizuki Taka

 • 7 ZEN ten Mizuki Taka

 • 5 mouhitotsu-no-sora Yutaro Omae

 • 5 Oblivion Promenade Mizuki Taka

 • 1 Separated by wall Mizuki Taka

2018

 • 10 tokai-no-hizumi​ Sakae Kitajima

 • 9 Lazy ants Mizuki Taka

 • 5 Dance of a will Mizuki Taka

 • 3 Tai Midori Ishii/Katsuko Orita

 • 2 Other people’s affairs Mizuki Taka

 • 1 A fuckin’ immature woman Mizuki Taka

2017

 • 11 A fuckin’ immature woman Mizuki Taka

 • 8 La traviata Yu Yamamoto

 • 6 TIME of CONVERSTATION Shintaro Hirahara/Caremen Werner

 • 5 Yamatogaku Chujohime Seiganzakura Heiseigigakudan

 • 4 Other people’s affairs Mizuki Taka

 • 3 fushiki-no-kyoumei Toshikazu Shirono

2016​

 • 9 Deep sea Yu Yamamoto

 • 9 Aida Keisuke Kimoto

 • 7 Unlaughable moon -Interlude- Katsuko Orita

 • 5 nichijyo-no-metaphors Shigeko Matsunaga

 • 5 Ibuki Mizuki Taka

 • 3 hito-no-uta Takayoshi Tsuchida

 • 3 The color of flowers Yu Yamamoto

 • 1 to Mizuki Taka/Yuka Matsubayashi/Tadashi Shimada

 • 1 to Mizuki Taka/Yuka Matsubayashi

2015

 • 11 to Mizuki Taka/Yuka Matsubayashi

 • 10 Emitted Movements Mako Watanabe

 • 8 Deep sea Yu Yamamoto

 • 5 Composition Takako Teshiba

 • 3 Tai Midori Ishii/Katsuko Orita

2014​

 • 9 shell Mizuki Taka

 • 9 chotto.A//motto.B Kyoko Fujita

 • 8 labyrinth-no-niwa Shigeko Matsunaga

 • 3 mori-no-fu Katsuko Orita

2002​

 • 7 The Trojan Women La MaMa Experimental Theatre Club 

bottom of page