top of page

doldrums

Group ver.

 

Direction/Composition

 Mizuki Taka

Choreograph/Perform

​ Kio Okawa

 Yutaro Omae

 Jun Shiino

 Takako Takase

 Akira Takehana

 Kairi Takehana

 Yuka Miyamoto

 Mei Yamanaka

 Mizuki Taka

Lighting design

 Akiko Yamaguchi 

Version

 15min

Performance History

 06.2023 TheaterX (Tokyo/JAPAN)

 

 

Photo by bozzo 

bottom of page